tisdag 9 februari 2021

Elever kan ge oss lärare chanser vi bör ta

 En lärare kan ge sin elev kraft att vilja och våga tro på sig själv tillräckligt för att göra skillnad i världen, eller som Adam Saenz säger i detta TED-Talk: 

"När du förstår ditt värde, så kommer du också att leva ditt liv som om dina val spelar en roll och att du är här på jorden av en orsak."
onsdag 5 februari 2020

Även lärare behöver förebilder

Bill Gates föreläser på ämnet "Hur skapar man en bra lärare?" och han påpekar att det ur ett jämlikhetsperspektiv är viktigt att skolor och undervisning håller en jämn och hög kvalitet. För att vi ska förstå hur viktig fråga detta är i USA berättar Bill Gates att statistiskt sett har ungdomar från låginkomstfamiljer mindre chans att avsluta en 4-årig College-utbildning än vad de har att få sitta i fängelse.

På senare tid pratar man i forskarsammanhang mycket om att läraren spelar en nyckelroll vad gäller utbildningens kvalitet. Bra lärare gör enorm skillnad. Bill Gates berättar att om alla lärare var lika bra som de bästa lärarna i landet skulle skillnaden i skolresultat mellan USA och Asien försvinna på bara 2 år och på 4 år skulle man vara i en klass helt för sig.

Studier visar att det som gör lärare bra inte är hur länge de jobbat som lärare. Efter att en lärare har fått 3 års undervisningserfarenhet förändras hans eller hennes elevers studieresultat inte nämnvärt. Studier visar dessutom att elevernas resultat inte påverkas av om läraren själv fördjupat sig genom att ta extra kurser i ämnet. Har läraren bara tillräckliga kunskaper så gör de där extra högskolekurserna ingen märkbar skillnad. Ändå är det oftast antal år i yrket och antal högskolepoäng och titlar som avgör lärarens lön.

Enligt Bill Gates är att det oftare de duktigaste lärarna som byter karriär än de sämsta. Det beror på att de bästa lärarna ofta jobbar i motvind och inte får den uppskattning de förtjänar. Till slut tröttnar en del av dem på arbetssituationen.

Lösningen menar Bill Gates är att lärare får förebilder och försöker efterlikna dem. Ett exempel på hur framgångsrika lärare jobbar är att de ...

  • samlar data för att försöka ta reda på vilka undervisningsmetoder och material som ger bäst resultat
  • filmar sig själva och varandra när de undervisar 
  • använder klassrumsfilmerna som utgångspunkt när de diskuterar sånt som fungerat särskilt bra och sånt som de vill ha tips och stöd kring
  • individualiserar undervisningen
  • är mycket aktiva i klassrummet och ser till att alla barn hänger med och är aktiva

Det kollegiala lärandet är i dag systematiserat i Sverige och det har därmed fått både kraft och stabilitet, men jag skulle önska att lärare generellt fick ännu fler möjligheter att göra studiebesök på varandras skolor, samplanera, auskultera, diskutera och analysera.

lördag 23 mars 2019

Seminarium om barnrättsarbetet i Simrishamns kommun

Det är spännande att följa Simrishamns kommuns barnsrättsarbete. Simrishamns kommun ligger verkligen i framkant på detta område.

Detta har jag skrivit mer om här: 
Som en konsekvens av att det händer så mycket på det här området, har jag idag varit på boksläpp och efterföljande seminarium på "Skeppet" i Simrishamn.

Boken som nyss blivit färdig har titeln Implementering av barnkonventionen – med hjärta och hjärna och är skriven av Marie Lundin Karphammar med bidrag av Ewa Kristensson.

Marie Lundin Karphammar inledde eftermiddagens tema kring barnrätt och barnrättsarbete med att kortfattat presentera sin bok.  Den handlar om hur barnkonventionen har implementerats i Simrishamns kommun och särskilt inom barn- och utbildningsförvaltningen.

Syftet med implementeringen har framför allt varit att få kommunens verksamheter att utgå från en gemensam barnsyn och ett värdegrundsbaserat synsätt i allt arbete som rör barn och unga direkt eller indirekt. Boken vänder sig därmed till alla som på ett eller annat sätt arbetar med frågor som berör barn.

Marie Liljenberg, verksamhetschef Campus Österlen, ledde därefter ett offentligt samtal om de mänskliga rättigheterna -  bakgrunden, nuläget och framtiden. Det fanns också möjlighet att ställa frågor till panelen.I samtalet deltog Jarl Silfverberg, beteendevetare, Marie Lundin Karphammar, barnrättsjurist, Bodil Rasmusson, fil. Dr. i socialt arbete, Per Wickenberg, professor emeritus i rättssociologi, Ewa Kristensson, barn- och utbildningschef, Agneta Åhlund, psykoterapeut/handledare och fd Sverigechef för Rädda Barnen, Göran Bexell, professor emeritus i etik, Tove Kjellander, barnrättsexpert och Christer Karphammar, fd internationell domare i FN.

Stort tack för en mycket givande dag!

tisdag 3 oktober 2017

Simrishamn satsar på skolbibliotek och barns och ungas läsning

 

Simrishamn satsar på skolbibliotek och barns och ungas läsning

Barn- och utbildningsförvaltningen i Simrishamns kommun har gjort en storsatsning på de kommunala skolbiblioteken, med nya och bättre lokaler och utökad bemanning.

Nyanställda skolbibliotekarier är Gunilla Arvidsson, Christine Valvis Bergstrand och Frida Sundling (som även är 70 % ungdomsbibliotekarie på Simrishamns bibliotek). Richard Sturesson som arbetat som skolbibliotekarie i kommunen sedan 2011 är mycket glad över att ha fått nya kollegor att arbeta i ett team tillsammans med.

Satsning på barns och ungas läsning i Simrishamns kommun

Barns och ungas läsning och skrivande stod i centrum när litteraturpedagog Karna Nyström,  skolbibliotekarie Christine Valvis Bergstrand, skolbibliotekarie Gunilla Arvidsson, skolbibliotekarie Richard Sturesson, skoldepåansvarig Henrietta Denward,  biblioteksassistent Iman Chibbani och ungdomsbibliotekarie/skolbibliotekarie Frida Sundling träffades den 2 oktober 2017.

Skolbiblioteken spelar en viktig roll för elevers lärande

Cecilia Gärdén (fil. dr. i biblioteks- och informationsvetenskap och universitetslektor vid Bibliotekshögskolan i Borås) har sammanfattat forskning kring skolbibliotekens betydelse för elevers kunskapsutveckling. Gärdéns slutsats är att skolbiblioteken spelar en viktig roll för barn- och ungas lärande:

”Studier visar att skolbiblioteken och skolbibliotekarierna har möjlighet att göra betydelsefulla intryck under elevernas skolgång och ge väsentliga redskap för elevernas samtid såväl som framtid. Läsförmåga, ett rikt språk och informationskompetens är inte endast relevanta kunskaper och förmågor för skolan, utan viktiga för att kunna vara delaktig i samhället och förstå världen omkring. En stor mängd forskning visar att välfungerande skolbibliotek med kvalificerad och motiverad personal kan skapa kapabla och entusiastiska läsare och informationskompetenta elever” (s 95).

Gärdén presenterar också vilka förutsättningar som krävs för att skolbiblioteken ska kunna spela denna viktiga roll:

”För att skolbiblioteket ska bidra till elevernas språkutveckling, läsförmåga och lärande av informationskompetens, krävs väsentlig samverkan mellan skolbibliotekarien och lärarna, en utbildad bibliotekarie, att skolbiblioteket har legitimitet i skolan och stöd från skolledningen, att det finns relevanta digitala och fysiska resurser, att lokalen är ändamålsenlig utifrån olika elevgruppers behov och så vidare” (s 93).

Samarbete mellan skolbiblioteken, Simrishamns bibliotek och Kulturgarantin

Måndagen den 2 oktober träffades kommunens fyra skolbibliotekarier i Rosa huset tillsammans med litteraturpedagog Karna Nyström som har huvuddelen av sin tjänst inom Kulturgarantin, skoldepåansvarig Henrietta Denward och Iman Chibbani, som arbetar med förskolorna och på barnavdelningen på Simrishamns bibliotek.

Samtalet handlade om barns och ungas läsning och hur man på olika sätt i gruppen kan utveckla det gemensamma arbetet för att stötta elever och pedagoger i läs- och skrivutvecklingsarbetet.

***

Text och bild: Charlotta Wasteson för barn- och utbildningsförvaltningen i Simrishamn

__________

Vill du veta mer?

Cecilia Gärdén har sammanfattat forskning kring skolbibliotekens betydelse för elevers kunskapsutveckling:  Skolbibliotekets roll för elevers lärande – En forsknings- och kunskapsöversikt år 2010-2015

Här kan du läsa en kort sammanfattning av Kulturgarantin i Simrishamns kommun:  https://bufsimrishamn.wordpress.com/2016/04/15/simrishamn-forst-med-kulturgaranti-i-skolan/ och ett längre reportage från Kulturgarantins 10 års-jubileum 2015:   https://bufsimrishamn.wordpress.com/2015/12/11/kulturgarantin-firar-10-ar/

onsdag 27 september 2017

Aktivt föräldraskap firade 20 år

 

Aktivt föräldraskap firade 20 år

I år är det 20 år sedan föräldrautbildningarna i Aktivt föräldraskap startade. Sedan dess har det hänt en hel del. Många kommuner har valt att jobba enligt modellen och man har vidareutvecklat utbildningsmaterialet så att det nu också innefattar Aktivt ledarskap i skola och förskola (ALIS).

Fredagen den 8 september arrangerade Simrishamns kommun en nätverksträff för gruppledare i de svenska kommuner som håller i utbildningarna Aktivt föräldraskap respektive Aktivt ledarskap. Pedagoger och socionomer samlades från olika delar av Sverige för att ha föreläsningar, diskussioner och workshops och fira att Aktivt föräldraskap nu funnits i 20 år.

Simrishamns kommun satsar på barnen på bred front

Simrishamns kommun har varit med en stor del av resan. Mats Bengtsson, socialförvaltningens chef (längst till höger på bilden), menar att det beror på man här tidigt tagit hänsyn till att forskning visar hur viktigt det är med föräldrautbildningar.

Aktivt föräldraskap firade 20 år

Marianne Landgren, elevhälsochef (längst till vänster) och Niclas Björnén, samordnare av Aktivt föräldraskap i Simrishamns kommun (mitten), berättar hur stödet för barn och föräldrar i Simrishamns kommun har utvecklats sedan början av 2000-talet: År 2004 bestämde sig socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen att man gemensamt skulle hitta en föräldrautbildning som man skulle satsa på i kommunen. Fler olika utbildningar jämfördes och man fastnade särskilt för förhållningssättet i Aktivt föräldraskap.

2005 startade man flera föräldrakurser. Sedan dess har man hållit i och hållit ut. Varje år har flera nya kurser i Aktivt föräldraskap med totalt mellan 50 – 70 föräldrar startat på olika håll i kommunen.

Aktivt föräldraskap firade 20 år

Sedan 2011 har man valt att även hålla kurser i Aktivt ledarskap i skolan (ALIS) på flera av skolorna i kommunen. Man har också gjort flera andra satsningar som rimmar väl med förhållningssättet i Aktivt föräldraskap: många av de som jobbar på kommunens skolor har fått utbildningar via satsningarna ”Barn gör rätt om de kan” och ”Motiverande samtal”.

Aktivt föräldraskap firade 20 år

Några andra satsningar med barn och barns rättigheter i fokus är att Simrishamns kommun har en egen barnombudsman sedan 2008, Skolområde Nord har deltagit i projektet ”Rättighetsbaserad skola” och man har beslutat att göra barnkonsekvensanalyser i alla kommunala beslut som berör barn.

Målsättningen är, enligt Marianne Landgren, att alla kommunalt anställda som möter barn i sitt arbete ska gå en ALIS-utbildning och att barn- och föräldrastödet inte ska begränsas till ett begränsat antal möten utan följa barnen och föräldrarna genom åren.

På Korsavadsskolan har hela personalen fått utbildningen

Aktivt föräldraskap firade 20 år

Ett mycket uppskattat inslag under nätverksträffen var att Pia Svensson, rektor på Korsavadsskolan (ca 500 elever och 67 anställda), berättade hur man i Simrishamns kommun i allmänhet och Korsavadsskolan i synnerhet, lagt upp utbildningen Aktivt ledarskap i skolan och pekade på några framgångsfaktorer:

  • Rektorerna gick först utbildningen och på så vis blev förhållningssättet väl förankrat hos ledningsgruppen, där många övergripande beslut sedan skulle fattas.
  • ALIS passade väl in i det systematiska kvalitetsarbetet med de prioriterade utvecklingsområdena och med devisen ”Barn och unga hörs och syns i Simrishamn”.

Aktivt föräldraskap firade 20 år

  • All personal på Korsavadsskolan gick utbildningen (även skolans vaktmästare, administrativ personal och skolvärdar).
  • Man har förutom pedagoger även socionomer, kurator och specialpedagoger på skolan och man följer nu tillsammans upp arbetet med ALIS genom klassrumsbesök och genom att ALIS är en stående punkt i arbetslagsmötena.

Aktivt föräldraskap firade 20 år

Andra aktiviteter under dagen:

Under förmiddagen berättade Seth Selleck om skapandet och spridningen av det prisbelönta sällskapsspelet More than one story, som går ut på att man ska berätta historier ur sitt liv för de andra spelarna. Därefter fick deltagarna pröva att spela tillsammans. Här kan du läsa mer om spelet: http://www.simrishamn.se/mtos

Aktivt föräldraskap firade 20 år

Gunilla Niss, legitimerad psykolog och författare av böcker kring samarbeten mellan förskolan och hemmen, höll en föreläsning och gav tips på hur man kan skapa goda förutsättningar för en lyckad inskolning av våra förskolebarn och en tryggare miljö kring våra barn.

Aktivt föräldraskap firade 20 år

Agneta Birgersson, grundare av utbildningarna i Aktivt föräldraskap i Sverige, höll i en workshop där nätverksdeltagarna skulle fundera och diskutera kring framtiden: hur vill vi att Aktivt föräldraskap ska utvecklas för att på bästa sätt kunna stötta barns och ungas välmående, hälsa och utveckling?

Aktivt föräldraskap firade 20 år

 

***

Text och bild: Charlotta Wasteson för barn- och utbildningsförvaltningen i Simrishamn

__________

Vill du veta mer:

Kul att känna till: Elever på Restaurang- och livsmedels-/bageriprogrammet på Österlengymnasiet ansvarade för nätverksträffens för- och eftermiddagsfika och Österlen Konsthantverk UF, som drivs av elever på gymnasiesärskolan, hade tillverkat de tovade äpplen som gavs som presenter till föreläsarna och de stafettpinnar som delades ut i den avslutande workshopen.

21433245_1630578773627953_9122107291560005007_ntillverkning och produkter österlens konsthantverk uf-11

Här kan du hitta fler bilder från nätverksträffen:   https://flic.kr/s/aHsm4PUhhJ

Här kan du läsa mer om kommunens barnrättsarbete:   http://www.simrishamn.se/sv/barn-utbildning/Information/Barnrattsarbete/

Här hittar du en beskrivning av hur skolområde Nord arbetat med Rättighetsbaserad skola:   https://bufsimrishamn.wordpress.com/2014/12/16/simrishamns-kommun-ligger-i-framkant-i-arbetet-med-fns-barnkonvention/ 

Här kan du läsa mer om Simrishamns kommuns satsning på Ross Greene och Alla gör rätt om de kan:

Här beskriver Socialstyrelsen metoden Motiverande samtal:   http://www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik/sokimetodguidenforsocialtarbete/motiverandesamtal

Här kan du se en film om More than one story:

måndag 25 september 2017

Äppelmarknad på Österlen

 

Äppelmarknad på Österlen

I år (2017) firar Äppelmarknaden i Kivik 30 år. Naturligtvis var flera av kommunens duktiga elever på plats. Elever på Performing Arts på Nova Academy sjöng och spelade, elever på grundsärskolan sålde hembakta bröd och kakor och elever på Restaurang- och livsmedels/bageri-programmet på Österlengymnasiet sålde sina egentillverkade äppelprodukter.

 

Här kan du hitta fler bilder från Äppelmarknaden:  https://flic.kr/s/aHsm5HCd5V

_______________________________

Text och bild: Charlotta Wasteson för barn- och utbildningsförvaltningen i Simrishamn

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...