söndag 28 april 2013

Varför pedagogisk dokumentation?

I sin bok Varför pedagogisk dokumentation? (1997) hävdar Hillevi Lenz Taguchi att pedagogisk dokumentation är en effektiv metod för lärare och elever att utvecklas. Det låter väl intressant? Utvecklas vill vi ju alla.

Vad ska dokumenteras och hur?

Lärares och elevers arbete i skolan dokumenteras. Detta kan ske på många olika sätt. Elevers målningar kan sättas upp på väggarna, lärarna kan anteckna vad eleverna säger när de arbetar kring ett projekt, kollegor kan besöka varandras verksamheter och klassrumssituationer kan filmas. Man kan även dokumentera elevernas prov och muntliga redovisningar. Syftet med dokumentationen är att den ska tydliggöra vad vi håller på med i skolan.

Framsidan på Lenz-Taguchis bok Varför pedagogisk dokumentation? 
Vad gör metoden ”pedagogisk”?

Dokumentationen används som underlag för utvärdering, reflektion och planering av det fortsatta arbetet i skolan. Lenz Taguchi skriver att om elever och pedagoger medvetet reflekterar kring vad de gör och vad det får för konsekvenser, kan de ta makten över sin egen utveckling. Det kan i större utsträckning bli som de vill att det ska bli.

Metodens styrka

Det är svårt och tar tid att förändra sina tänkesätt och beteenden. Ett vanligt sätt att försöka få igång en utveckling i skolan är att skriva nya styrdokument för verksamheten och att skicka lärarna på fortbildning. Lenz Taguchi hävdar att ett sådant traditionellt ”uppifrån-och-ned”-perspektiv sällan leder till några förändringar i verksamheten. Pedagogisk dokumentation har däremot ett ”ner-ifrån-och-upp”-perspektiv. Därmed har metoden större möjlighet att leda till nya och förbättrade arbetssätt.

Vill du veta mer?

Taguchi, Hillevi Lenz. Varför pedagogisk dokumentation? Om barnsyn, kunskapssyn och ett förändrat förhållningssätt till skolans arbete, Stockholms universitets förlag, 2008.

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...