tisdag 17 januari 2017

Tips på hur gymnasieskolan kan nå högre måluppfyllelse

I Sverige lämnar nästan hälften av eleverna med utländsk bakgrund sina gymnasieskolor utan fullständiga betyg. Enligt Michael Lindblads avhandling på Umeå universitet beror det inte i första hand på låg motivation utan det har orsakas av många samverkande faktorer: 
"Några av de omständigheter som har haft betydelse i processen fram till skolmisslyckandet är: 
 • omfattande arbete vid sidan av skolan för att stödja familjens ekonomi
 • omfattande ansvar i hemmet för flickor, till exempel ta hand om syskon
 • kulturella skillnader i normer där främst flickor har skolan som en frizon med mindre övervakning och regler – flickor som skolkar för att umgås med skolkamrater
 • övergrepp i nära relationer (ovanligt men med stor påverkan på de berörda, med depression och orkeslöshet)
 • kunskapsbrist i hemmet (bland föräldrar) avseende hur det svenska skolsystemet fungerar och vad valmöjligheterna innebär
 • avsaknad av information, undervisning och stöd inför val som görs
 • låg motivation
 • svårigheter i specifika ämnen
 • svårigheter att få hjälp med läxor i hemmet
 • svårigheter att få studiero i hemmet (trångboddhet)
 • låg grad av samarbete och kommunikation mellan skola och hem under grundskolan och ännu mindre av sådant under gymnasietiden. 
Dessutom berättade tre av de tjugo intervjupersonerna att diskriminering och rasism bidrog till skolmisslyckandet. . 

Vad kan vi dra för nytta av studien? 

Lindblad skriver att han anser att följande insatser är viktiga för att fler elever ska få fullständiga avgångsbetyg:

 • förbättra kommunikationen mellan skola och familj
 • förbättra relationen mellan skola och hem
 • öka kunskapen om de olika villkor som elever med migrationsbakgrund kan ha
 • stöd avseende struktur på studier
 • läxhjälp
 • uppmuntran till elever
 • strukturerad undervisning om utbildning och arbetsmarknad.

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...