onsdag 3 september 2014

Rasten – en viktig del av barnens skoldag

 

Rasten – en viktig del av barnens skoldag

Fotboll är en populär aktivitet på rasterna

På Simrislundsskolan i Simrishamn finns det flera fotbollsmål. På rasterna pågår också ofta flera fotbollsmatcher samtidigt. Både barn och vuxna deltar.

Ungefär tjugo procent av lågstadieelevernas skolvecka består av rast. Det är alltså väldigt viktigt att skolan tar ansvar för att barnen har det bra även på rasterna.

På de flesta skolor finns rastvakter eller rastvärdar som hjälper till när lekar håller på att spåra ur och som tröstar den som är ledsen.  Några av grundtankarna är att alla elever har rätt att få känna sig trygga, alla elever ska få vara med och det ska  inte vara bara de elever som är snabbast ut till gungorna eller fotbollsmålen, som får använda dem under rasten.

En elev i ettan går till exempel ungefär 19 timmar i skolan per vecka och utav dessa är ungefär 6,5 timmar rast.

Rasterna är en viktig del av elevernas tid i skolan. En elev i ettan går till exempel ungefär 25,5 timmar per vecka i skolan. Av den tiden har eleven lektioner i 19 timmar och är på rast ungefär 6,5 timmar inklusive lunch. Ungefär 4,5 timmar av rasterna är eleven utomhus.

På många skolor vill man utveckla de vuxnas roll. Man nöjer sig inte med att de vuxna ska vakta och hjälpa, utan man vill istället på ett mer aktivt sätt inspirera barnen att våga testa nya aktiviteter och leka med nya vänner och man tänker sig att rasterna ska vara ett komplement till den övriga skoldagen och uppmuntra barnen att röra på sig, samarbeta och använda sin fantasi.

Rastaktivitet i form av Skolgårdsdetektiverna

Nyckelord för rastaktiviteterna på Skolområde Simrislund är: RoligtUtmanandeSamarbeteTydliga reglerDelaktighetIndividuell prestationTillsammansNågot för allaRörelse och Ute. Bilderna på rastaktiviteten ”Skolgårdsdetektiverna”  är tagna av pedagoger på Simrislundsskolan.

Ofta är det en fritidspedagog som arrangerar aktiviteterna och ser till att de blir ett bra komplement till den övriga skoldagen. Så här står det i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11) om skolans uppdrag:

”Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper. Skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen.”

Rastaktivitet i form av att man målar med vattenfärger i snön. Bilden är tagen av pedagoger på Simrislundsskolan.

Rastaktivitet i form av att man målar med vattenfärger i snön. Bilderna är tagna av pedagoger på Simrislundsskolan.

Simrishamns kommun satsar flera skolor på organiserade rastaktiviteter. Det är frivilligt för eleverna att delta och det finns alltid en pedagog med som ansvarar för aktiviteten, uppmuntrar och förklarar.

Agneta (Agge) Nilsson berättar att man vill inspirera elever att pröva nya lekar och aktiviteter.

Agneta (Agge) Nilsson berättar att man vill inspirera elever att pröva nya lekar och aktiviteter.

Ett hjärta av såpa <3På Simrislundsskolan är det ofta Agneta (Agge) Nilsson som planerar och ansvarar för rastaktiviteterna. Varje förmiddagsrast plockar hon eller en kollega fram material och förbereder för det som barnen ska erbjudas att göra tillsammans.

Skolområde Simrislund började med rastaktiviteter för att skapa en bättre utemiljö och bättre relationer mellan barnen och mellan barn och vuxna, öka elevinflytandet och ge eleverna fler möjligheter att röra på sig.

Skolområde Simrislund började med rastaktiviteter för att skapa en bättre utemiljö och bättre relationer mellan barnen och mellan barn och vuxna, öka elevinflytandet och ge eleverna fler möjligheter att röra på sig.

Exempel på aktiviteter är dunkgömme, curling, limbo, Kung Adel, stafettbingo, ordjakter, tipspromenader, hinderbanor och vid ett tillfälle hade man en hopprepsutmaning där nästan alla elever bidrog och man totalt fick ihop 15 000 hopp på 50 minuter.

Agneta (Agge) Nilsson visar elever hur man tvålar in händerna så att det blir lättare att trycka iväg tvålen så långt som möjligt.

Rastaktivitet i form av att man ska skjuta iväg en tvål så långt som möjligt. Agneta (Agge) Nilsson visar elever hur man tvålar in händerna så att det blir lättare att trycka iväg tvålen så långt som möjligt.

Rastaktivitet: skjuta tvålenPlaneringen går till så att man frågar elever och pedagoger vad de har för tips och önskemål och så anpassar man aktiviteterna för att de ska bli så lustfyllda och varierade som möjligt och för att alla ska kunna klara vara med.

"Det händer på rasten! 80% av det vi kan har vi lärt oss i informella lärandemiljöer" står det på reflexvästen som rastaktivitetsledaren har på sig. Västen gör det lätt att elever och vuxna att upptäcka vem som ansvarar för aktiviteten.

”Det händer på rasten! 80% av det vi kan har vi lärt oss i informella lärandemiljöer” står det på reflexvästen som rastaktivitetsledaren har på sig. Västen gör det lätt att elever och vuxna att upptäcka vem som ansvarar för aktiviteten.

En del elever väljer att delta en stund andra deltar alltid. Därför är det viktigt att skapa aktiviteter där elever kan komma och gå. När planeringen är klar sätts den upp på en anslagstavla i matsalen.

Eleverna kommer med önskemål om vad man vill göra tillsammans. Varje vecka skrivs sedan ett schema över rastaktiviteterna.

Eleverna kommer med önskemål om vad man vill göra tillsammans. Varje vecka skrivs sedan ett schema över rastaktiviteterna.

Rastaktivitet i form av Kortspels-stafett. Bild tagen av pedagoger vid Simrislundsskolan.

Rastaktivitet i form av Kortspels-stafett. Bild tagen av pedagoger på Simrislundsskolan.

En del elever väljer att delta för att inte vara ensamma på rasten, andra gör det för att aktiviteterna verkar kul. Oavsett vilket har rastaktiviteterna gjort att det blir färre konflikter och man inte behöver lägga  lika mycket tid på konflikthantering efter rasterna. Aktiviteterna har också skapat större samhörighet på skolan, gjort att fler elever lärt känna varandra och gett ny inspiration kring vad man kan hitta på under rasterna. Det gör att man nu utnyttjar mer av lekmaterialet och större del av skolplanen.

Leken är ett bra tillfälle att lära tillsammans.

___________________________________

Charlotta Wasteson för Barn- och utbildningsförvaltningen i Simrishamn

Alla bilder är tagna på Simrislundsskolan, står det inget annat så är bilden tagen av mig

Läs mer:

Denna artikel i The Washington Post handlar om allt fler barn i dag rör sig så lite att de har dålig styrka, kondition och balansförmåga och hur detta, i kombination med att man förväntas sitta stilla och lyssna så mycket i skolan, leder till att allt fler barn får olika bokstavsdiagnoser. De klarar helt enkelt inte av att koncentrera sig på lektionerna:  http://www.washingtonpost.com/blogs/answer-sheet/wp/2014/07/08/why-so-many-kids-cant-sit-still-in-school-today/

På Facebookgruppen Rastaktivisterna – rasten som aldrig tar slut kan du få bra tips på rastaktiviteter:  https://www.facebook.com/groups/241122122657814/

Generella råd och bra tips på litteratur med bra aktiviteter finns på NCFF:s hemsida (Nationellt Centrum För Främjande av god hälsa hos barn och ungdom):  http://www.oru.se/NCFF/Vara-omraden/Fysisk-aktivitet-i-skolan/ och   http://www.oru.se/NCFF/Vara-omraden/Fysisk-aktivitet-i-skolan/Verktygslador/Lekar–rastaktiviteter1/

Inspirerande film på Utbildningsradion om varför och hur man kan jobba med rastaktiviteter, äventyr och självkännedom:  http://www.ur.se/Produkter/164733-Friare-kan-ingen-vara-Det-hander-pa-rasten

Exempel på hur man gör i andra kommuner: ”Magnus slår vakt om rasten” publicerad i Lärarnas tidning 2013-11-21 http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2013/11/21/magnus-slar-vakt-rasten

På webbplatsen Lekarkivet ger fritidspedagog Micke Andersson tips på massor av lekar:  http://www.lekarkivet.se/

Är du nyfiken på hur fritidspedagoger och andra kan jobba med lek och informellt lärande, så kan du få mycket tips och inspiration via Utbildningsradions serie på fyra delar ”Friare kan ingen vara”:  http://www.ur.se/Produkter/164730-Friare-kan-ingen-vara/

Scouterna ger förslag på olika lekar och aktiviteter på Aktivitetsbanken:  http://www.scouterna.se/aktiviteter-och-lager/aktivitetsbanken/

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...