måndag 5 januari 2015

Betyg och bedömning i särskolan, del 1

På särskolan i Simrishamn pratar vi just nu extra mycket om bedömning. Bland annat har vi sett och diskuterat filmen “Betyg och bedömning” del 1 med Wern Palmius och Lennart Rådbrink, producerad av Specialpedagogiska skolmyndigheten:


http://www.spsm.se/moviepopup.aspx?url=https://vimeo.com/93641025

Wern Palmius och Lennart Rådbrink börjar föreläsningen med att påpeka att skolan och vi som arbetar med eleverna har ett ansvar för att skapa förutsättningar för eleverna att lära sig det som står i kraven. Om inte eleven tros kunna uppnå målen med de förutsättningar som finns, bör de bli befriade.

Undervisningen, stödåtgärderna och bedömningen ska anpassas efter elevens förutsättningar. Precis som det finns olika sätt att lära sig nya saker, finns det också olika sätt att bedöma vad de kan. En intressant och provocerande fråga som ställdes i filmen var:
“Är problemet att eleven inte klarar lärarens uppgifter eller är det verkligen så att eleven inte på något vis skulle kunna visa att han eller hon klarar kunskapskraven?”
I slutet av filmen berättar föreläsarna om en elev som klarat få betyg i syslöjd trots att hon varken kan tala eller använda händerna eller fötterna.

Fler frågor att diskutera är:
  • Hur tolkar vi kursplanerna? 
  • Hur undervisar vi? 
  • Hur anpassar vi? 
  • Förstår vi fullt ut elevens funktionsnedsättning? 
Wern Palmius och Lennart Rådbrink tipsar om att man kan utgå från “barnens bästa” genom att alltid göra analyser utifrån barnkonventionen.

"Vi ska se barnet som en lärande person - en resurs i skolan."

När vi bedömer har vi en tendens att fokusera på barnets brister - vad det inte klarar. Wern Palmius och Lennart Rådbrink föreslår att vi ska fråga eleverna vad de tycker fungerar och känns bra. Då är det lättare att vända på resonemanget och fokusera på vad eleverna klarar.

"Vår målsättning ska vara att inge hopp och självförtroende."

När vi gör en pedagogisk utredning handlar det om en kartläggning och en analys. Har eleven en chans att nå kunskapskraven med hjälp av den undervisning som eleven får? Det är vår skyldighet att undanröja de hinder som har med funktionsnedsättningen att göra.

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...