måndag 14 april 2014

Vi tänker bättre när vi motionerar

Forskning visar att när man motionerar i minst 20 minuter så blir man något bättre på att koncentrera sig, ta till sig och bearbeta information och lösa problem. Elin Lidman, psykolog och hjärnforskare vid Karolinska Institutet, sammanfattar i sin föreläsning på Umeå Universitet 8 oktober 2012, studier som visar hur vår kognitiva förmåga förbättras i direkt anslutning till fysisk träning.Forskare har jämfört effekterna av om man utför det kognitiva testet under pågående träning, direkt efteråt eller om man väntar ca 20 minuter. Studierna visade att man var tvungen att träna i minst 20 minuter för att få positiv effekt. Faktorer som visade sig spela roll var vilken typ av kognition man testade och hur hårt man tränade. Träningsintensiteten delades upp i lågintensiv som var knappt pulshöjande, medel som var pulshöjande och högintensiv träning som innebar att den studerade personen tog ut sig till max. Andra faktorer som spelade roll var vilka kognitiva och fysiska förutsättningar försökspersonerna hade innan de utförde testet.

När försökspersoner fick i uppdrag att lösa kognitiva test samtidigt som de motionerade såg man att de fick bättre exekutiva funktioner. De som var vältränade fick störst förbättringar i samband med träningen.

När man studerade hur de kognitiva funktionerna påverkades direkt efter träningen såg man bara resultat på de som tränat medelintensivt. De blev bättre på informationsprocessande, det vill säga att ta till sig och bearbeta information:Om försökspersonerna utförde testet ca 20 minuter efter den fysiska träningen såg man en kognitiv förbättring om träningen var medel till hög. Förbättringen gällde försökspersonernas exekutiva funktioner och problemlösning i stil med intelligenstest.

Vad skulle vi som jobbar inom skolan kunna dra för lärdom av detta? 

Jo, det verkar som om det skulle vara bra för såväl kropp som knopp om elever och lärare började skoldagen med fysisk träning!


PS. Här kan du läsa mer om sambandet mellan fysisk träning och ökad intelligens:***


Vill du veta mer?

Här kan du se Elin Lidmans föreläsning om hur fysisk aktivitet kan påverka en persons arbetsminne och problemlösningsförmåga:
Om du har tillgång till Nationalencyklopedi Skola på Internet kan du logga in och se filmklippet med Elin Lidmans föreläsning. Ca 34 min in i klippet berättar Elin om forskning kring sambandet mellan fysisk aktivitet och kognitiv förmåga: 
Här hittar du Lidmans presentation med text och bild:
På denna webbplats skapad av Ken Pope (filosofie doktor i psykologi), kan du hitta en sammanställning av forskning kring sambandet mellan kognition och fysisk respektive mental träning:

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...