tisdag 17 maj 2011

Fundera över utvecklingsplan för skolan

kollegahandledningI dag var det fjärde dagen på vår kollegahandledningskurs och arbetet har bara tagit sin början. Först på sjunde dagen kommer vi att få vila, eller?! ;-)

Vi har hunnit få lite tips på hur kollegahandledning kan se ut och vi har testat att planera lektioner med it som lärande verktyg. En av sakerna som jag gillat med kursen är att fokus inte har legat på tekniken och programvarorna (även om vi fått massor med tips och delat med oss av erfarenheter), utan istället har vi framför allt pratat om pedagogik, didaktik och ledarskap.

I dag fick vi bland annat chansen att fundera över hur skolan ska kunna organiseras för att skapa bättre förutsättningar för utveckling och vi fick ett mycket intressant material att arbeta kring (se nedan).

Materialet  Buildning professional community i schools är skapat av Mike McMann, University of Wisconsin, School of education. Gå igenom punkterna och fundera över hur väl påståendena stämmer överens med hur ni arbetar på din skola. Det var en tankeställare för mig, och jag tror att det kan vara det för många, såväl lärare som skolledare. Detta är så viktiga frågor: varför lägger vi inte större del av vår arbetstid på dem?!


Mina följdfrågor blir: 

  • När gör vi så här redan, det vill säga har reflekterande samtal, lär av varandra och så vidare, och hur kan detta understödjas?
  • Hur kan vi organisera skolan för att mer strukturerat skapa förutsättningar för detta?Reflekterande dialog
På vår skola
Professionella diskussioner är vanligt förekommande och har innehåll.
0  1  2  3  4
Professionella samtal bygger på forskning och erfarenheter av elevers lärande
0  1  2  3  4
Möten på skolan innehåller regelbundet diskussioner om undervisning och lärande
0  1  2  3  4
Kontinuerliga förbättringar i undervisningen bygger på reflektioner kring elevers uppfattningar och elevers studieresultat
0  1  2  3  4
Lära av egen och andras praktik

Den professionella utvecklingen bygger på lärares studier av egen och andras praktik
0  1  2  3  4
Professionell utveckling bygger på lärares erfarenheter, är praktiskt orienterad och kan direkt omsättas i lärares dagliga arbete
0  1  2  3  4
Professionell utveckling bygger på lärares frågor och reflektioner kring det egna arbetet
0  1  2  3  4
De vuxna på skolan delar gärna med sig av framgångar och tankar kring olika utvecklingsområden
0  1  2  3  4
Samarbete

Mentorskap mellan kollegor används för flera ändamål i skolan
0  1  2  3  4
Kunskaper och färdigheter kring handledning finns med i skolans plan för utveckling
0  1  2  3  4
Auskultation används för att lära av goda exempel och framgångsrik praktik 
0  1  2  3  4
Auskultation, observation och reflektion (aktionsforskning) finns med i skolans plan för utveckling
0  1  2  3  4
Fokus på elevers lärande

Professionell utveckling har fokus på att förbättra elevernas lärande
0  1  2  3  4
Lärare delar uppfattning om vilket syftet är med undervisningen och vilka mål som ska uppnås
0  1  2  3  4
Lärare delar uppfattningen att det går att påverka elevers lärande och studieresultat
0  1  2  3  4
Skolan uppfattas som en organisation i ständig förbättring, och det individuella lärandet är en del av detta
0  1  2  3  4
Värdegrund

Lärare på skolan har ett gemensamt ansvar för elevernas lärande
0  1  2  3  4
Beslut om professionell utveckling är förankrat, omfattar alla och är bindande
0  1  2  3  4
Lärare delar synen att det är viktigt med utveckling och har motivation till förändring
0  1  2  3  4
Strukturerad metod

Professionell utveckling är strukturerad utifrån empiriska data hämtade från klassrum
0  1  2  3  4
Elevers studieresultat är ett viktigt källmaterial för att utveckla professionalism
0  1  2  3  4
Professionell utveckling bygger på lärares upplevda behov av kompetensutveckling
0  1  2  3  4
Kunskap och erfarenheter från forskning efterfrågas och används för utveckling
0  1  2  3  4
Kopplingar till annan utveckling

Ledningen stöttar professionell utveckling
0  1  2  3  4
Skolan kännetecknas av ett klimat präglat av tillit, uppmuntran och höga förväntningar
0  1  2  3  4
Den strategiska planen och resursfördelningen integrerar även behov av professionell utveckling
0  1  2  3  4


Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...