onsdag 8 oktober 2014

Skolverket ger råd kring betygssättning

Vi är många lärare och skolor som diskuterar och funderar kring formativ bedömning, pedagogisk dokumentation och betygssättning. Här kommer tips på tre filmer från Skolverket (28 mars, 2014) som handlar om bedömning och betygssättning.

Detta är den första av tre filmer om betygssättning i årskurs 6. Den här filmen handlar om hur du som lärare kommer igång med betygssättningen:

 

Några citat som jag särskilt tog fasta på:
 • "Ett betyg är ett omdöme som ska visa elevens aktuella kunskaper vid betygstillfället."
 • "I slutet av varje termin sätts terminsbetyg, och i slutet av årskurs 9 sätts ett slutbetyg".
 • "I grundsärskolan sätts endast betyg om elevens vårdnadshavare begär det."
 • "När du ska sätta betyg, ska du ta med alla bedömningar du gjort av elevens arbete i förhållande till kursernas kunskapskrav, men de nyaste bedömningarna väger tyngst."
 • "Redan i planeringen ska du fundera över när och hur bedömningen ska göras: vilka förmågor ska du undervisa om, vilket centralt innehåll ska du behandla, hur ska du involvera eleverna och hur ska du bedöma och dokumentera elevernas kunskaper?"

 • "Man kan sätta blockbetyg i NO och/eller SO och i så fall måste undervisningen i huvudsak vara ämnesövergripande."

Detta är den andra av tre filmer om betygssättning i årskurs 6. Den här filmen handlar om hur du som lärare kan tänka när du tar reda på vilka kunskaper eleverna har:

 

Några citat som jag särskilt tog fasta på:
 • "Alla elever är olika och alla elever måste få chansen att visa sina kunskaper på bästa sätt."
 • "De nationella proven konkretiserar och prövar flera delar av kunskapskraven. Men tänk på att alla prov inte prövar allt."
 • "Elevens kunskaper bedöms utifrån kunskapskraven och inte utifrån det centrala innehållet. Om en elev missat ett centralt innehåll, kan den alltså ändå få betyg om han eller hon uppnår kunskapskraven för det betyget."
 • "Om man delat upp ämnet slöjd i textil- respektive trä- och metallslöjd, och en elev klarar kunskapsskraven för betygssteget C i den ena delen av ämnet men inte i den andra, ska eleven få betyget C eftersom det inte krävs att eleven klarar kunskapskraven i alla material."


Detta är den sista filmen av tre filmer om betyg i årskurs 6. Den här filmen handlar om hur du som lärare kan tänka vid själv betygssättningen:

 

Några citat som jag särskilt tog fasta på:

 • "Om det ingår i kunskapskraven att eleven ska kunna ge flera exempel och göra jämförelser, behöver eleven ofta visa dessa kunskaper vid mer än ett tillfälle. Om kunskapskravet däremot gäller en färdighet, t ex att kunna läsa med flyt, räcker det att han eller hon visar det vid ett tillfälle."
 • "Om det finns särskilda skäl, t ex funktionsnedsättning, kan man bortse från enstaka kunskapskrav när man sätter betyg."

 • "Hela betygsskalan används redan när man sätter betyg de första gångerna, även om man inte ännu hunnit jobba med alla centrala innehåll eller kunskapskrav. När man sätter betyg tittar man alltså bara på de kunskapskrav som man hittills hunnit jobba med i undervisningen och man tar hänsyn till vilken årskurs eleven går i när man tolkar kraven."
 • "För att elev ska kunna få ett visst betyg måste den inte ha uppnått det betyget vid alla bedömningstillfällen. Det räcker att eleven någon eller några gånger har visat att han eller hon klarar uppnå kraven."
 • "Man kan inte bortse från kunskapskrav bara för att man inte klarat av att ge eleven tillfälle att visa att han eller hon klarar kraven. Det är t ex skolans skyldighet att ge eleven tillfälle att visa att han eller hon kan simma."
 • "Elever behöver inte få samma betyg på terminsbetygen som de får på de nationella proven. De nationella proven är bara en del av bedömningsunderlaget."
 • "Det är bra om lärare diskuterar bedömningsfrågor. Några förslag på material som man kan utgå från vid dessa diskussioner: Skolverkets allmänna råd, litteratur kring bedömning, samplaneringar av undervisning och sambedömningar." Inga kommentarer:

Gadgeten innehöll ett fel
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...