tisdag 8 mars 2011

Regeringen informerar om förändringarna i gymnasieskolan

På regeringens hemsida kan du läsa generell information om förändringarna i gymnasieskolan: http://www.regeringen.se/sb/d/2526

Posted by Picasa

Och här kan du läsa om de gymnasiegemensamma ämnena (materialet finns bara i pdf-format än så länge): http://www.skolverket.se/content/1/c6/02/39/50/Gymgemensamma.pdf

Dessa gymnasiegemensamma kurser kommer till exempel att finnas i ämnet historia:

Kurser i ämnet 
• Historia 1a1, 50 poäng som bygger på de kunskaper grundskolan ger eller motsvarande. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen historia 1b. 
• Historia 1a2, 50 poäng, som bygger på kursen historia 1a1. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen historia 1b. 
• Historia 1b, 100 poäng som bygger på de kunskaper grundskolan ger eller motsvarande. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen historia 1a1 eller kursen historia 1a2. 
• Historia 2a, 100 poäng, som bygger på kursen historia 1a2 eller kursen historia 1b. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen historia 2b – kultur. 
• Historia 2b kultur, 100 poäng, som bygger på kursen historia 1a2 eller kursen historia 1b. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen historia 2a. 
• Historia 3, 100 poäng, som bygger på kursen historia 2a eller kursen historia 2b – kultur. 

Undervisningen i ämnet historia ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: 

1. Kunskaper om tidsperioder, förändringsprocesser, händelser och personer utifrån olika tolkningar och perspektiv.  
2. Förmåga att använda en historisk referensram för att förstå nutiden och för att ge perspektiv på framtiden.  
3. Förmåga att använda olika historiska teorier och begrepp för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv.  
4. Förmåga att söka, granska, tolka och värdera källor utifrån källkritiska metoder och presentera resultatet med varierande uttrycksformer.  
5. Förmåga att undersöka, förklara och värdera användningen av historia i olika sammanhang och under olika tidsperioder. 


Och dessa kurser kommer att finnas i ämnet svenska:

Kurser i ämnet 
• Svenska 1, 100 poäng, som bygger på de kunskaper grundskolan ger eller motsvarande. 
• Svenska 2, 100 poäng, som bygger på kursen svenska 1. 
• Svenska 3, 100 poäng, som bygger på kursen svenska 2. 
• Litteratur, 100 poäng, som bygger på kursen svenska 1 eller kursen svenska som andraspråk 1. 
• Retorik, 100 poäng, som bygger på kursen svenska 1 eller kursen svenska som andraspråk 1. 
• Skrivande, 100 poäng, som bygger på kursen svenska 1 eller kursen svenska som andraspråk 1. 

Undervisningen i ämnet svenska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:     

1. Förmåga att tala inför andra på ett sätt som är lämpligt i kommunikationssituationen samt att delta på ett konstruktivt sätt i förberedda samtal och diskussioner. 
2. Kunskaper om språkriktighet i text samt förmåga att utforma muntliga framställningar och texter som fungerar väl i sitt sammanhang. 
3. Kunskaper om den retoriska arbetsprocessen, dvs. att på ett strukturerat och metodiskt sätt planera och genomföra muntlig och skriftlig framställning som tar hänsyn till syfte, mottagare och kommunikationssituation i övrigt. 
4. Förmåga att läsa, arbeta med, reflektera över och kritiskt granska texter samt producera egna texter med utgångspunkt i det lästa. 
5. Kunskaper om centrala svenska och internationella skönlitterära verk och författarskap samt förmåga att sätta in dessa i ett sammanhang. 
6. Kunskaper om genrer samt berättartekniska och stilistiska drag, dels i skönlitteratur från olika tider, dels i film och andra medier. 
7. Förmåga att läsa, arbeta med och reflektera över skönlitteratur från olika tider och kulturer författade av såväl kvinnor som män samt producera egna texter med utgångspunkt i det lästa. 
8. Kunskaper om det svenska språkets uppbyggnad. 
9. Kunskaper om språkförhållanden i Sverige och övriga Norden samt det svenska språkets ursprung. Förmåga att reflektera över olika former av språklig variation. Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...