torsdag 2 september 2010

Bloggar eller Wikis - vad ska jag välja?

Med hjälp av boken Blogs, wikis, podcasts, and other powerful web tools for classrooms av Richardson samt Mark Wagners tabell på Google Docs Blogs, Wikis, Docs: Which is right for your lesson? A Comparison Table och wiki på Wikispaces
Blogs, Wikis, and Google Docs: Which one is right for your lesson?, har jag försökt att ta ställning till när jag vill använda vilket verktyg i min undervisning.

Information, material och uppgifter:
  • Information om Skolverkets kursmål och betygskriterier. Denna information tycker jag eleverna får bäst genom direktlänkar till Skolverkets kursmål och betygskriterier. Länklistor är lätta att placera i såväl bloggar som wikis. Här är ett exempel på hur det kan se ut i en blogg: Fröken Wastesons länksida.  
  • Min veckoplanering (och eventuellt terminsplanering) för vardera klass och kurs. Denna skulle passa att lägga som inlägg i en blogg. Då skulle eleverna kunna skriva kommentarer på planeringen via kommentarsfunktionen. En annan möjlighet är att lägga det som en sida på bloggen och fylla på den successivt, med den nyaste planeringen överst. När ett moment eller en termin är slut, kan man påbörja en ny sida, ex Veckoplanering vt 2010 resp Veckoplanering ht 2010
  • Uppgifter som eleverna ska göra och material som eleverna kan behöva för att lösa uppgifterna. Dessa kan lätt placeras i såväl bloggar som i wikis. Här har jag prövat att lägga dem (och responsen på uppgifterna) i en bloggrulle: NV08 läser Svenska B. Men uppgifterna kan också ligga samlade på en bloggs statiska sidor tillsammans med material eller tips på material, som man behöver när man ska lösa uppgifterna. Ett exempel på detta är: Fröken Wastesons länksida.
Enligt Wagners jämförelse passar bloggar särskilt bra när man uppdaterar sidan regelbundet, bara är en eller ett fåtal skribenter och varje inlägg är en skribents röst. Vill flera skribenter samarbeta kring en och samma text är alltså wikis att föredra. I mitt fall bygger jag webbplatsen successivt och jag är ensam sändare. Jag har alltså här ingen nytta av att wikin är ett bra verktyg för samarbete. I de flesta bloggverktyg kan man kombinera bloggdelen med statiska sidor, vilket gör bloggen mycket flexibel och användbar.


Elevredovisning och diskussion:

Eleverna ska kunna redovisa sina lösningar på kursens uppgifter. Dessa redovisningar ska kunna läsas, ses eller höras av mig och alla eller i alla fall flera av elevernas kurskamrater. Är det individuella uppgifter så passar bloggen mycket bra till detta. Då är det en tydlig avsändare till varje inlägg. Är det gruppuppgifter som ska arbetas med även utanför skoltid kan wikin vara att föredra - i alla fall vid större uppgifter.

Oftast får eleverna skriva längre, mer essäliknande uppgifter, men bland testar jag även elevernas kunskaper i form av kortfrågor och svar. Dessa har jag sedan rättat för hand. Sådana provdelar är ofta snabbrättade, men det är vanligt att jag även lagt till essäfrågor i slutet och de tar längre tid. Det har därför brukat dröja i alla fall några dagar innan eleverna har fått veta sina test- eller provresultat. Min önskan är att jag ska hitta ett snabbt sätt att regelbundet kolla upp elevernas kunskaper, i form av ordförståelse, begreppskunskap, "har du hängt med på genomgången" o.s.v.-tester. Dessa snabba test skulle jag vilja göra självrättande, så att eleven fick veta resultatet direkt och helst vill jag att han eller hon även vad det var som blev rätt resp fel. Jag skulle också själv vilja få in resultatet så att jag fick en bild av hur mycket eleverna lärt sig eller redan kan. Har ni några tips på hur detta skulle kunna gå till? Har ni förslag på verktyg?

Eleverna ska skriftligen kunna ställa frågor och diskutera med mig och med varandra. Till detta passar såväl bloggen som wikin. Men bloggar är ett särskilt bra verktyg för detta, eftersom det nyaste och mest aktuella inlägget kommer överst. Därmed är det lätt att upptäcka och skriva kommentarer på. När man väljer diskussionsverktyg är det viktigaste dock att diskussionerna sker i ett verktyg som används regelbundet, annars riskerar såväl läraren som eleverna att missa frågorna.


Respons:

Jag vill ha möjlighet att ge både specifik och individuell respons riktad direkt till eleven och gemensam och generell respons riktad till hela gruppen. Individuell respons på individuella uppgifter kan ske via kommentarsfunktionen på elevernas inlägg. Är inläggen publicerade på elevernas individuella bloggar, kan eleverna själva styra över vilka som kan läsa bloggen. De kan också styra över kommentarerna: om dessa ska synas eller inte. Respons på uppgifter är mycket situationsbunden och en färskvara. Därför är den inte så intressant för utomstående utan mest för dem som arbetat med uppgifterna. Jag anser därför att responsen passar att läggas på en kursblogg, tillsammans med planering och uppgifter.

Eleverna ska kunna ge varandra respons (kamratbearbetning/kamratrespons) och de ska kunna bearbeta sina texter även efter att de publicerats (i enlighet med skrivprocessen). Det är lätt att ge individuella kommentarer via bloggkommentarsfunktionen och blogginlägg är lätta att bearbeta och förbättra i efterhand. En nackdel med bloggen är att endast dem som har tillgång till bloggens insida/redigeringsfunktioner kan följa hur materialet förändrats över tid. På en wiki kan normalt vem som helst följa materialets utveckling. På så vis är wikin ett öppnare och mer genomskinligt verktyg.

Reflektion och utvärdering:

Eleverna ska kunna redovisa synpunkter, reflektera kring uppgifter, utvärdera sitt eget eller vårt gemensamma arbete. En del av detta ska vara öppet att läsas av alla. Annat kan, om eleven vill, vara öppet att läsas av endast mig. Generellt passar bloggar mycket bra för detta. Utvärderingar och personliga reflektioner är en färskvara och passar bra på en blogg med det nyaste materialet överst på sidan. Även om man ska göra utvärderingen i grupp lämpar sig en blogg fint, eftersom man i så fall oftast för anteckningar samtidigt som man diskuterar. (Wikin passar bäst om deltagarna arbetar med materialet vid olika tidpunkter.)

Det skulle vara bra om det även fanns möjlighet att göra anonyma utvärderingar av olika slag. Till detta passar varken bloggar eller wikis. Utan här behöver jag hitta ett helt annat verktyg. Har du tips på verktyg för detta som du tycker är bra?

Inspiration till fördjupning:

Som lärare vill man inspirera och ge eleverna möjlighet till fördjupning. Man vill kunna ge tips på användbara länkar, förslag på sidor som eleverna kan ha nytta av när de vill hitta mer material och förslag på verktyg som de kan ha nytta av när de gör undersökningar eller redovisningar. Man vill också kunna ge dem diskussionsuppgifter som gör att eleverna tänker vidare och en möjlighet för eleverna att tipsa läraren och varandra. Det är också bra om man ibland ge tips på intressanta webbplatser som är kopplade till forskning och högskolestudier. Till detta passar såväl bloggar som wikis. Det faller sig naturligt att välja det verktyg som man har lagt sitt material och sina uppgifter på.

Digital kompetens:

Eleverna (och jag) ska kunna utveckla sin digitala kompetens. Det är därför bra om vi i vårt arbete använder oss av en kombination av bloggar och wikis och lär oss utnyttja och förstå de olika verktygens styrkor respektive svagheter.

För inlämning av uppgifter och respons på uppgifter tror jag även att Google Docs skulle vara ett utmärkt verktyg. Detta har jag prövat en del, men inte använt tillräckligt mycket för att se dess fulla potential. Mitt spontana intryck är dock att bloggen är överlägsen såväl wikis som Google Docs, om man vill att flera personer lätt ska kunna ta del av, inspireras och kommentera ett material. Därför vinner bloggen i mitt lilla popularitetstest.

En fördel och en nackdel med att utnyttja bloggverktyget maximalt, på bekostnad av den tid man lägger på att använda wikis och Google Docs, är att det blir färre verktyg att lära sig behärska från grunden. För mina elever har hittills alla de här verktygen varit nya och de har fått lägga en hel del tid på att lära sig tekniken. Om inte flera lärare samarbetar kring arbetet med att utveckla elevernas digitala kompetens riskerar den som använder verktygen att få lägga mycket av sin undervisningstid på att få tekniken att fungera. Även om verktygen i sig är lätta att lära, tar det tid från det övriga kursinnehållet till en början.

Slutsats:

Min slutsats är att jag vill bygga upp det mesta av min undervisning kring bloggar, men att jag vill komplettera med lite användning av wikis och Google Docs. Målet ska vara att eleverna ska bli riktigt duktiga på att behärska bloggens olika funktioner och möjligheter och att de ska få pröva på de två andra verktygen för att i alla fall kunna ana dessas potential och förstå vilka typer av uppgifter de passar bäst för.

4 kommentarer:

b eric g sa...

jag tror på bloggen mer än wikis, helt enkelt för att wiki är mer främmande - för mig och för eleverna. bloggen är bekant, och kan användas till en himla massa saker. go for blog!

charlotta wasteson sa...

Tack, det var precis det jag ville höra!!! :D

Lars Larsson sa...

Riktigt bra behovsutvärdering!

charlotta wasteson sa...

Tack! :) Inget du vill lägga till eller diskutera?

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...